D - Ouka Saki Some Ni Keri

Hito wa yoshi omoiyamutomo, wasureenu, kurenikeru haruhi
Kurenai no kosome no tsuchi, ame furite utsurowameyamo

Hana wa sakedomo waga mi wa kanashimi ni aezu, yogoto ni
Nakihito omooyu, waga iro, mina hitora ga ato no shirushi

Negawaku wa sakura no moto nite haru shinan
Omoedomo, kanashiki mono wa yononaka ni ari
Chirinuru omoi, hito koso shirane sakura wa shiruran

Hana wa sakedomo waga mi wa kanashimi ni aezu, yogoto ni
Nakihito omooyu, waga iro, mina hitora ga ato no shirushi

Arasou hashi ni suginishi hitora ga ariki
Mata mo awameyamo, kasumi no goto kenuraku oshimo
Chirinuru omoi, hito koso shirane sakura wa shiruran.