Artist: 't Hof Van Commerce

Izzegem

Ik ben geboorn in Izzegem,
stad van bustels en skoenn
Izzegem, Emelgem, Kachtem,
w'en veel stroatn en w'èn veel groen (*2)

'k wete nog ô'k kljinne woare,
'k speeld'ig ip de stroate,
me de twji Nico's en 'k kan naar tyd vergoate.
Verdomme oliek, 't e zwô lange leen,
'k rji me mynen bmx, 'k a reuvn ip myn skeen beh joak,
'k è weerol ne nieuwn bie in de moak, oe loater ip den avond, oe grwôter de voak. Ôlachtern an nen ooto angt'er nen trekhaak. En eigentlik neme 'k wraak bajaak.

Lûstert, 't me ne kji gedoan zyn da'j
in myn zaakn snûstert en geld verdûstert.
'k ben da beu, nondedzjeu, 'k skiet'in een colère,
'k goa joe ljilikker dan ljilik moakn lik Jaques Vermeire. Wôst, West, Izzegem best, Izze"weed" groei beter me de kunstmest van den boerenbond ût de stroate van den BLO, 'k rie rapper dan ne Porche me mynen beste vélo. Wyder zyn hardcore ip oes maniere, we werk'n an oes tekstn lik de krekel en de miere, 'k versiere, XXip nen avond, Hectoor is 't aliere? Weed e nie vie niet, 't e kweet nie oe diere. Diere? Dad es een feit, ge me ze zelve kwjikn, 'k aat u toch nog zwô gezeit an den tillefong oe 'k u gist'rn belde, ge stông geweldig, zot, g'èt oelliek gin kinders in de keldere Kristof Spriet e vrji teegn de weed, oe'j em ziet, pakt u gewère en skiet, recht'in zyn ol, de kogels zyn gin brol, 't zyn der van den Army shop, ze kost'n twjidûst bolln

Ik ben geboorn in Izzegem, stad van bustels en skoenn
Izzegem, Emelgem, Kachtem, w'en veel stroatn en w'èn veel groen (*2)

Gie wietn, gie kunten, gie'n ezel, ge zyt ne pezewever, 't lig ip myn lever, gie strever, weh joat, 't ang myn klwôtn ût, skid ût, laffe pût, onwôzeln tût, oeweh Dad es ier nû ol mjir of vjirtien doagn an een stik da zelfste liedje met ol die mietjes die peizn dan ze beter keun repp'n dan ik, den dommestiek, ik buzza, de pykenyk, met illutriek voyagere 'k ik ip myne tillufriek, let ip de mymyk, myn oangezichte, myn mûle, myn froete, myn tote, myn wôft, vraag'ut an de leverancier oe'j mie nie gelwôft. Bie da'j nû twyfelt of èrselt, ge keun 't er nie en doen, da'j te stom zyt vôr woi 't eetn, te lomp zyt vôr een twad te weetn. Goat dad ier gedoan zyn, of deurt dad ier nog lange, ge zyt gie zekers zot vint, peis je da'k ik vange?

Ik ben geboorn in Izzegem, stad van bustels en skoenn
Izzegem, Emelgem, Kachtem, w'en veel stroatn en w'èn veel groen (*2)