Artist: The Yeshiva Boys Choir

Kol HaShem

Kol hashem al hamayim
Kel ha'cavod hirim
Hashem al mayim, hashem al mayim
Al mayim rabim

Kol hashem al hamayim
Kel ha'cavod hirim
Hashem al mayim, hashem al mayim
Al mayim rabim

Kol hashem, kol hashem, baco'ach
Kol hashem, kol hashem, behadar
Kol hashem, kol hashem, shover arazim
Kol hashem yachil midbar

Oy oy oy, oy oy oy oy

Kol hashem, kol hashem, baco'ach (baco'ach)
Kol hashem, kol hashem, behadar (behadar)
Kol hashem, kol hashem, shover arazim
Kol hashem yachil midbar

Kol hashem al hamayim
Kel ha'cavod hirim
Hashem al mayim, hashem al mayim
Al mayim rabim

Kol hashem, kol hashem, baco'ach (baco'ach)
Kol hashem, kol hashem, behadar (behadar)
Kol hashem, kol hashem, shover arazim
Kol hashem yachil midbar

Kol hashem, kol hashem, shover arazim
Kol hashem yachil midbar

Wo'w wow

Kol hashem

Wo'w wow

Kol kol kol hashem

Kol kol kol hashem

Hashem hashem

Kol hashem